PROPISI  
             
 

ZAKONI

  • Zakon o zaštiti zraka ( 'Službene novine FBiH' broj 33/03' )
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka ( 'Službene novine FBiH' broj br.04/10' )

PRAVILNICI

  • Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ( 'Službene novine FBiH' broj 1/12 )
  • Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka ( 'Službene novine FBiH' broj 12/05' )
  • Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak ( 'Službene novine FBiH' broj 12/05' )
  • Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ( 'Službene novine FBiH' broj 12/05' )
  • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje ( 'Službene novine FBiH' broj 3/13' )
  • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak ( 'Službene novine FBiH' broj 12/05' )